ભગવાનને આપણી સાથે વાત કરવાની ઇચ્છા હોય છે

એક બહુમાળી ઇમારતનું બાંધકામ ચાલી રહ્યુ હતું. લગભગ10 માળ જેટલું કામ પુરુ થયું હતું. એક વાર સવારના સમયેકંસ્ટ્રકશન કંપનીનો માલિક ઇમારતની મુલાકાતે આવ્યો.એ 10માં માળની છત પર આંટા મારી રહ્યો હતો.ત્યાંથી નીચે જોયુ તો એક મજુર કામ કરી રહ્યો હતો.માલિકને મજુર સાથે વાત કરવાની ઇચ્છા થઇ.માલિકેઉપરથી મજુરને બુમ પાડી પણ મજુર કામમાં વ્યસ્તહોવાથી અને આસપાસ અવાજ થતો હોવાથી એનેમાલિકનો અવાજ ન સંભળાયો. થોડીવાર પછી મજુરનુંધ્યાન પોતાના તરફ ખેંચવા માટે માલિકે ઉપરથી 10રૂપિયાનો સિક્કો ફેંક્યો. આ સિક્કો મજુર કામકરતો હતો ત્યાં જ પડ્યો. મજુરે તો સિક્કો ઉઠાવીનેખીસ્સામાં મુકયો અને કામે વળગી ગયો.માલિકે હવે100ની નોટ નીચે ફેંકી. નોટઉડતી ઉડતી પેલા મજુરથી થોડે દુર પડી.મજુરની નજરમાં આ નોટ આવી એટલે લઇનેફરીથી ખિસ્સામાં મુકી દીધી અને કામ કરવા લાગ્યો.માલિકે હવે 500ની નોટ નીચે ફેંકી તો પણ પેલા મજુરે એમજ કર્યુ જે અગાઉ બે વખત કર્યુ હતું. માલિકે હવેહાથમાં નાનો પથ્થર લીધો અને પેલા મજુર પર માર્યો.પથ્થર વાગ્યો એટલે મજુરે ઉપર જોયું અનેપોતાના માલિકને ઉપર જોતા તેની સાથે વાત ચાલુકરી.મિત્રો, આપણે પણ આ મજુર જેવા જ છીએ.ભગવાનને આપણી સાથે વાત કરવાની ઇચ્છા હોય છે એઆપણને સાદ પાડીને બોલાવે છે પણ આપણેકામમાં એવા વ્યસ્ત છીએ કે પ્રભુનો સાદ આપણનેસંભળાતો જ નથી. પછી એ નાની નાની ખુશીઓ આપવાનુંશરુ કરે છે પણ આપણે એ ખુશીઓને ખિસ્સામાં મુકી દઇએછીએ ખુશી આપનારાનો વિચાર જ નથી આવતો. છેવટેભગવાન દુ:ખ રૂપી નાનો પથ્થર આપણા પર ફેંકે છે અનેતુંરત જ ઉપર ઉભેલા માલિક સામે જોઇએ છીએ.

ભગવાનને આપણી સાથે વાત કરવાની ઇચ્છા હોય છે